© Copyright 2021 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

Diplomë Bachelor - Financë, Bankë, Sigurime

Programi “Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme” synon të krijojë një profil bashkëkohor të studentëve në një fushë që në kohën e sotme ka marrë rëndësi të veçantë. Ky program ka si qëllim t’i ofrojë studentit një bazë të mirë aftësish teorike dhe praktike, që e lejon atë të krijojë raporte besueshmërie dhe përgjegjësie profesionale në raport me institucionin publik ose privat; njëkohësisht e ndihmon studentin të plotësohet me aftësi e njohuri që do i nevojiten për të gjetur zgjidhje krijuese në fushën e financës, sigurimeve dhe pasurive të paluajtshme, si dhe për të njohur tregjet dhe intrumentat financiarë.

Diplomimi i studentëve në “Universiteti Barleti” në programin “Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme” ofron mundësi karriere në:

- sektorin bankar;
- tregjet financiare;
- agjensitë e audutimit;
- kompanitë e pasurive të paluajtshme;
- sektorin imobiliar;
- sektorin energjitik;
- sistemin shëndetësor;
- sistemin e transportit;
- turizëm;
- kompani prodhuese;
- kompani private/publike.

Aplikimi për të studiuar në “Universiteti Barleti” në programin “Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme” në ciklin e parë Bachelor bëhet përmes rregullave dhe udhëzimeve të përcakuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MARS).

Aplikantët fillimisht plotësojnë formularët A1/A1Z që të bëhen pjesë e sistemit.

Aplikimi bëhet në portalin universitar U-Albania.

Përzgjedhja e “Universiteti Barleti” dhe e programit “Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme” bëhet përmes formularit A2/A3 në periudhat që përcaktohen me udhëzim nga MASR.

I gjithë procesi i aplikimit kalon në 3 raunde, të cilat përcaktohen nga MASR.

SJELLIM NË VËMENDJE se aplikanti/maturanti mund të bëhet pjesë e UB-së vetëm kur e zgjedh UB-në dhe programin “Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme”.

Në programin “Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme, në ciklin e parë Bachelor pranohet për të ndjekur studimet shtetasi shqiptar ose i huaj që plotëson kriteret e mëposhtme:

- Të vërtetojë me dokument zyrtar (Diplomë) mbarimin e një shkolle të mesme publike ose jopublike brenda ose jashtë Shqipërisë (ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga MASR).
- Dorëzon të gjithë dokumentacionin e kërkuar sipas udhëzimeve të MARS dhe rregulloret e brendshme të UB-së.
- Të paguajë tarifën e studimeve sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuar në marrëveshjen mes UB-së dhe Studentit.
- Nuk rezulton i regjistruar në një program tjetër studimi.

Pranimi i studentëve në programin “Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme” në ciklin e parë Bachelor bëhet mbështetur në kuotat e përcaktuara nga UB dhe të miratuara nga MARS, mbi bazë të standardeve të përcaktuara nga MARS, të akteve ligjore e nënligjore dhe rregulloreve të UB-së. Procesi i pranimit/regjistrimit vijohet me nënshkrimin e marrëveshjes dhe mbyllet me marrjen e numrit të matrikulimit nga QSHA.

Tarifa e studimit në programin “Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme” në ciklin e parë Bachelor në “Universiteti Barleti” është ndër më konkurrueset në treg, pasi synohet t’u vihet në ndihmë studentëve për t’u ofruar mundësi studimi. Likuidimi i tarifës kryhet me 3 këste.

Kohëzgjatja normale e studimeve Bachelor në programin “Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme” është 3 vite akademikë.

Koha maksimale e studimeve Bachelor në programin “Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme” është 6 vite akademikë.

Akordimi i një viti shtesë akademik shoqërohet me aplikimin e një tarife studimi shtesë.

Kalendari akademik
Do jua përcjellë në një moment të dytë, pasi ta përgatisi Sekretaria Bachelor.

Financë, Bankë, Sigurime

LISTA E LENDEVE

Kodi i lëndës Emërtimi i lëndës Përshkrimi i lëndës Online
ANG 014 Gjuhë Angleze Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MEK 016 Mendimi Ekonomik Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DPB 013 Elementët e së Drejtës Publike Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
SOC 011 Sociologji Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MAT 701 Matematikë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MKA 012 Metodat e Kërkimit dhe Shkrim Akademik Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
INF 015 Teknologji Informacioni Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PMI 241 Mikro dhe Makroekonomia - Parimet e Mikroekonomisë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
BFN 202 Financë Bazat e Financës Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
STA 243 Statistikë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
BMX 103 Menaxhim dhe Marketing - Bazat e menaxhimit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
BMK 121 Menaxhim dhe Marketing - Bazat e marketingut Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PMA 241 Mikro dhe Makroekonomia - Parimet e Makroekonomisë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MAF 700 Matematikë financiare Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
BKT 201 Kontabilitet - Bazat e kontabilitetit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
KTF 201 Kontabilitet - Kontabilitet financiar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
EUR 208 Ekonomi Urbane dhe Rregullim Territori Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
BTR 202 Risku dhe Sigurimet - Bazat në teorinë e riskut Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
BNS 202 Risku dhe Sigurimet - Bazat në sigurime Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
SGS 202 Sigurimet Shoqërore Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
ANF 205 Financë Bazat e analizës financiare Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
ECB 104 Teknologji Informacioni E-commerce dhe E-banking Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
INP 202 Analize e Investimeve dhe Financimi ne Pasuri te Paluajtshme Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
TKB 210 Bankë Teknikë bankare Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
ZHP 208 Zhvillimi i Pasurive te Paluajtshme Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DBS 414 Bankë E drejta bankare dhe e sigurimeve Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
VPP 208 Zhvillimi dhe Vleresimi i Pasurive te Paluajtshme Vleresimi i Pasurive te Paluajtshme Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MKB 121 Marketing në bankë dhe sigurime Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
KTB 210 Kontabilitet Kontabilitet bankar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X91 Praktikë profesionale Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X 99 Detyrime përmbyllëse Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
REGJISTROHU NË NEWSLETTER