© Copyright 2021 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

Diplomë Bachelor - Shkenca Politike

Programet e studimit në Shkenca Politike mundësojnë një përgatitje cilësore të studentit në disiplina historike, filozofike, juridike, politologjike, gjuhësore, etj. Lëndët e programit të studimit në shkenca politike janë orientuar në drejtime specifike, duke propozuar gjithashtu një bazë kulturore ndërdisiplinore. Kështu studiohen marrëdhëniet mes të drejtës dhe ekonomisë, demokracisë dhe ekonomisë, qeverisja e administratave, ekonomia ndërkombëtare, proceset e politikës evropiane dhe ndërkombëtare, mbrojtja e të drejtave të njeriut, etj.
Studenti që diplomohet në “Universiteti Barleti” në programin Shkenca Politike ka mundësi punësimi në:
  • institucionet politike, (parti politike, shoqata politike, Parlament, etj.);
  • institucione akademike (universitete, institute dhe qendra kërkimi, etj.);
  • media (gazetarë politikë, analistë dhe opinionistë); dhe
  • biznesin privat (konsulentë politikë, marrëdhënie publike).
Aplikimi për të studiuar në “Universiteti Barleti” në programin “Shkenca Politike” në ciklin e parë Bachelor bëhet përmes rregullave dhe udhëzimeve të përcakuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MARS).

Aplikantët fillimisht plotësojnë formularët A1/A1Z që të bëhen pjesë e sistemit.

Aplikimi bëhet në portalin e Maturës Shtetërore: http://matura.qsha.gov.al

Përzgjedhja e programit “Shkenca Politike” dhe e “Universiteti Barleti” bëhet përmes formularit A2 në periudhat që përcaktohen me udhëzim nga MASR.

I gjithë procesi i aplikimit kalon në dy raunde të cilat përcaktohen nga MASR.

SJELLIM NË VËMENDJE se aplikanti/maturanti mund të bëhet pjesë e UB-së vetëm kur e zgjedh UB-në programin “Shkenca Politike”.

Në programin “Shkenca Politike”, cikli i parë i studimeve Bachelor, pranohet për të ndjekur studimet shtetasi shqiptar ose i huaj që plotëson  kriteret e mëposhtme:
  • Të vërtetojë me dokument zyrtar (Diplomë) mbarimin e një shkolle të mesme publike ose jopublike brenda ose jashtë Shqipërisë (ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga MASR).
  • Dorëzon të gjithë dokumentacionin e kërkuar në udhëzimet e MARS dhe rregulloret e brendshme të UB-së.
  • Të paguajë tarifën e studimeve sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuar në marrëveshjen mes UB-së dhe Studentit.
Pranimi i studentëve në programin “Shkenca Politike”, cikli i parë Bachelor bëhet mbështetur në kuotat e përcaktuara nga UB dhe të miratuara nga MARS, mbi bazë të standardeve të përcaktuara nga MARS, të akteve ligjore e nënligjore dhe rregulloreve të UB-së. Procesi i pranimit/regjistrimit vijohet me nënshkrimin e marrëveshjes dhe mbyllet me marrjen e numrit të matrikulimit nga QSHA.
Tarifa e studimit në programin “Shkenca Politike” në “Universiteti Barleti” është ndër më konkurueset në treg, pasi synohet ardhja në ndihmë studentëve për t’i dhënë mundësi studimi. Likuidimi i tarifës kryhet me 3 këste.

Kohëzgjatja normale e studimeve në ciklin Bachelor është 3 vite akademikë.

Koha maksimale e studimeve në ciklin Bachelor është 6 vite akademikë.

Akordimi i një viti shtesë akademik shoqërohet me aplikimin e një tarife studimi shtesë.

Shkenca Politike

LISTA E LENDEVE

Kodi i lëndës Emërtimi i lëndës Përshkrimi i lëndës Online
DPB 013 Elementët e së Drejtës Publike Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
INF 015 Teknologji Informacioni Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
SOC 011 Sociologji Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MEK 016 Mendimi Ekonomik Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MKA 012 Metodat e Kërkimit dhe Shkrim Akademik Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
ANG 014 Gjuhë Angleze Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
HMP 301 Histori e Mendimit Politik - Histori e Mendimit Politik I Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
HMP 302 Histori e Mendimit Politik - Histori e Mendimit Politik II Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DRK 401 E Drejta Kushtetuese Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
ASC 603 Antropologji Sociale Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
HSP 303 Arkitekturë Politike - Hyrje në Shkencat Politike Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
QVK 303 Arkitekturë Politike - Qeverisje e Krahasuar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PSE 303 Arkitekturë Politike - Partitë Politike dhe Sjellja Elektorale Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
NPU 409 E Drejta dhe Organizatat Ndërkombëtare - E Drejta Ndërkombëtare Publike Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
ORG 309 E Drejta dhe Organizatat Ndërkombëtare - Organizatat Ndërkombëtare Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
ZHQ 305 Qeverisje dhe Zhvillim i Qëndrueshëm Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MAP 304 Metodat e Analizës Politike Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
HBK 306 Histori Bashkëkohore Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DNJ 401 Të Drejtat e Njeriut Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MPS 308 Histori e Mendimit Politik Shqiptar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
GJP 310 Gjeopolitika dhe Nacionalizmi - Gjeopolitika Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
TPN 310 Gjeopolitika dhe Nacionalizmi - Teori dhe Probleme të Nacionalizmit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
KGJ 307 Komunikimi Publik dhe Gjuha Politike Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PLS 311 Politikat Sociale, Ekonomike dhe Demografike - Politikat Sociale Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
APE 311 Politikat Sociale, Ekonomike dhe Demografike - Analizë e Politikave Ekonomike Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PDG 311 Politikat Sociale, Ekonomike dhe Demografike - Politikat Demografike Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X91 Praktikë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X 99 Detyrime përmbyllëse Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
REGJISTROHU NË NEWSLETTER