© Copyright 2021 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

Diplomë Master Profesional - Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore

Master Profesional në programin “Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore” fokusohet në çështjet reale të biznesit dhe është strukturuar në mënyrë të tillë, që t’i ndihmojë pjesëmarrësit të jenë më krijues në të menduar dhe menaxherë më efektivë. Nëpërmjet programit pjesëmarrësit do të kenë mundësi të adresojnë sfidat e bizneseve në të cilat ata punojnë ose synojnë duke parashikuar dhe ndikimet përkatëse. Specializimi në lidership dhe burime njerëzore zhvillon njohuri më të thella të stileve të lidershipit, të cilat ndikojnë si tek individët edhe tek ekipet e punës. Mësimi i mjeteve të nevojshme për të drejtuar një grup, me synim performancën e tij të lartë, përbën një nga çështjet kryesore të marrëdhënieve me stafin.
Studenti që përfundon studimet në “Universiteti Barleti”, në Master Profesional në programin Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore, ka mundësi punësimi si specialist, analist apo menaxher në sektorin e burimeve njerëzore në:
  • institucione të ndryshme publike në nivel qendror dhe lokal;
  • kompani publike apo private;
  • Organizata jofitimprurëse.
Aplikimi për në “Universiteti Barleti” në programet e ciklit të dytë Master Profesional bëhet përmes rregullave dhe udhëzimeve të përcakuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MARS).

Në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional, pranohet për të ndjekur studimet shtetasi shqiptar ose i huaj që plotëson  kriteret e mëposhtme:

  • Diplomë e ciklit të parë/fotokoje e diplomës e njehtësuar me origjinalin - Diplomë e ciklit të parë përfunduar jashtë shtetit, e shoqëruar me fotokopje të diplomës së njësuar me origjinalin/një dokument zyrtar që është bërë njësimi i diplomës në RSH.
  • Vërtetim i listës së notave dhe krediteve.
  • Diplomë e Maturës Shtetërore + Çertifikatë e notave/fotokopje e tyre e njehtësuar me origjinalin, e konfirmuar nga DAR/ZA. Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para VKM 876/2010 dhe VKM 78/2006 duhet të kenë Dëftëse Pjekurie, në mungesë fotokopje të njehtësuar me origjinalin, konfirmuar nga DAR/ZA.
  • CV + Foto.
Pranimi i studentëve në ciklin e dytë Master Profesional në programin “Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore” bëhet mbështetur në kuotat e përcaktuara nga UB dhe të miratuara nga MARS, mbi bazë të standardeve të përcaktuara nga MARS, të akteve ligjore e nënligjore dhe rregulloreve të UB-së. Procesi i pranimit/regjistrimit vijohet me nënshkrimin e marrëveshjes dhe mbyllet me marrjen e numrit të matrikulimit nga QSHA.

Komisionet ad hoc të ngritur për çdo program studimi Master me vendim të Rektorit, shqyrtojnë të gjitha aplikimet dhe parashtrojnë për miratim te dekani i fakultetit, vlerësimet e dosjeve të aplikantëve sipas renditjes pasqyruar në listën e aplikantëve fitues.
Tarifa e studimit në Master Profesional programi “Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore”, në “Universiteti Barleti” është ndër më konkurueset në treg, pasi synohet ardhja në ndihmë studentëve për t’i dhënë mundësi studimi. Likuidimi i tarifës kryhet me 3 këste.

Kohëzgjatja normale e studimeve në Master Profesional në programin “Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore” është 1 vit akademik.

Koha maksimale e studimeve në Master Profesional në programin “Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore” është 2 vite akademikë.

Akordimi i një viti shtesë akademik shoqërohet me aplikimin e një tarife studimi shtesë.

Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore

LISTA E LENDEVE

Kodi i lëndës Emërtimi i lëndës Përshkrimi i lëndës Online
EBZ 153 Etika e Biznesit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MXS 153 Menaxhim Strategjik Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MEK 151 Metodat e kërkimit shkencor Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
EDS 153 E Drejta Sociale Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MBNj 152 Menaxhim Strategjik i Burimeve Njerëzore Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
ORG 152 Sjellje Organizative Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MPBNj 152 Menaxhim i Performancës së Burimeve Njerëzore Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MSH 152 Menaxhim i Shpërblimit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MDG 153 Marketing Dixhital Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X 091 Stazh ose praktikë profesionale Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X 099 Detyrime Përmbyllëse Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
REGJISTROHU NË NEWSLETTER