© Copyright 2021 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

Diplomë Master Shkencor - Drejtësi Program i Integruar

Duke filluar nga viti akademik 2020-2021 Universiteti “Barleti” ofron programin e integruar të studimeve të ciklit të dytë “Master i Shkencave” në “Drejtësi”, miratuar me Urdhrin 221, dt. 03.07.2020 të Ministrit së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Programi i studimit i ciklit të dytë Master i Shkencave në “Drejtësi” mundëson njohje të konsoliduar të themeleve të kulturës juridike vendase dhe evropiane, si në planin historik edhe në atë doktrinar e praktik. Programi synon studimin e të drejtës publike e private, duke zhvilluar aftësitë interpretuese të nevojshme për zgjidhjen e problemeve në zbatimin e të drejtës. Programi i integruar i studimeve ndërthur më së miri nocionet teorike me praktikën mësimore, duke i përgatitur studentët për tregun e punës. Të diplomuarit në Programin e Integruar të ciklit të dytë “Master i Shkencave” në “Drejtësi” mund të konkurrojnë për t'u përgatitur si gjyqtarë, prokurorë, avokatë, noterë, avokatë të shtetit, përmbarues privatë ose shtetërorë, si dhe juristë në administratën shtetërore, qendrore dhe vendore, pasi të kenë kryer provimin e shtetit në drejtësi.
Diplomimi i studentëve në Universitetin “Barleti” në Programin e Integruar Master i Shkencave ne “Drejtësi” ju ofron mundësi të shumta karriere si:
 • Jurist dhe profesionist në fushën e së drejtës;
 • Jurist në administratën shtetërore qendrore dhe vendore;
 • Jurist në kompanitë dhe bizneset vendase ose të huaja;
 • Ndërmjetës dhe përmbarues publik ose privat;
 • Oficer i policisë gjyqësore;
 • Jurist në autoritetet ligjzbatuese;
 • Këshilltar ligjor në institucione publike dhe jopublike;
 • Mundësohet vijimi i studimeve doktorale, shkollës së avokatisë, shkollës së magjistraturës pas kalimit me sukses të provimit të shtetit.
Aplikimi për të studiuar në Universitetin“Barleti” në Programin e Integruar Master i Shkencave në“Drejtësi” bëhet përmes rregullave dhe udhëzimeve të përcakuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MARS).

Aplikantët fillimisht plotësojnë formularët A1/A1Z që të bëhen pjesë e sistemit.

Aplikimi bëhet në portalin e Maturës Shtetërore: http://matura.qsha.gov.al

Përzgjedhja e Universitetit “Barleti” dhe i Programit të Integruar Master i Shkencave në “Drejtësi” bëhet përmes formularit A2/A3 në periudhat që përcaktohen me udhëzim nga MASR.

I gjithë procesi i aplikimit kalon në tre raunde, të cilat përcaktohen nga MASR.

SJELLIM NË VËMENDJE se aplikanti/maturanti mund të bëhet pjesë e UB-së vetëm kur e zgjedh UB-në Programin e Integruar Master i Shkencave në “Drejtësi”.

Programin e Integruar Master i Shkencave në “Drejtësi”, pranohet për të ndjekur studimet shtetasi shqiptar ose i huaj që plotëson  kriteret e mëposhtme:

 • Të vërtetojë me dokument zyrtar (Diplomë) mbarimin e një shkolle të mesme publike ose jopublike brenda ose jashtë Shqipërisë (ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga MASR).
 • Dorëzon të gjithë dokumentacionin e kërkuar në udhëzimet e MARS dhe rregulloret e brendshme të UB-së.
 • Të paguajë tarifën e studimeve sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuar në marrëveshjen mes UB-së dhe Studentit.

Pranimi i studentëve në Programin e Integruar Master i Shkencave në “Drejtësi” bëhet mbështetur në kuotat e përcaktuara nga UB dhe të miratuara nga MARS, mbi bazë të standardeve të përcaktuara nga MARS, të akteve ligjore e nënligjore dhe rregulloreve të UB-së.

Procesi i pranimit/regjistrimit vijohet me nënshkrimin e marrëveshjes dhe mbyllet me marrjen e numrit të matrikulimit nga QSHA.

Tarifa e studimit nëProgramin e Integruar në “Universiteti Barleti” është ndër mëkonkurueset në treg, pasi synohet ardhja në ndihmë studentëve për t’i dhënë mundësi studimi. Likuidimi i tarifës kryhet me 3 këste.

Kohëzgjatja normale e studimeve në ciklin Bachelor është 3 vite akademikë.

Koha maksimale e studimeve në ciklin Bachelor është 6 vite akademikë.

Akordimi i një viti shtesë akademik shoqërohet me aplikimin e një tarife studimi shtesë.

Drejtësi Program i Integruar

LISTA E LENDEVE

Kodi i lëndës Emërtimi i lëndës Përshkrimi i lëndës Online
DPB 013 E Drejtë Publike - E Drejtë Publike Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DRK 401 E Drejtë Publike - E Drejtë Kushtetuese Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
SOC 011 Sociologji Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PEK 016 Parimet e Ekonomisë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
INF 015 Teknologji Informacioni Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
ANG 014 Gjuhë Angleze Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
HIS 406 Historia e së Drejtës - Histori e Institucioneve PolitikoJuridike Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
HSD 406 Historia e së Drejtës - Histori e Shtetit dhe e së Drejtës në Shqipëri Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
FDR 402 Mendim Juridik - Filozofi e së Drejtës Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DRR 402 Mendim Juridik - E Drejtë Romake Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MSH 012 Metoda të Kërkimit Shkencor dhe Shkrim Akademik Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DCG 403 E Drejtë Civile - E Drejtë Civile I – Pjesa e Përgjithshme Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DCP 403 E Drejtë Civile - E Drejtë Civile II - Pronësia Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DPG 404 E Drejtë Penale - Pjesa e Përgjithshme Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DPS 404 E Drejtë Penale - Pjesa e Posaçme Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DAM 405 E Drejtë Administrative - E Drejtë Administrative I Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DAP 405 E Drejtë Administrative - E Drejtë Administrative II Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
NPB 406 E Drejtë Ndërkombëtare Publike - E Drejtë Ndërkombëtare Publike Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DNJ 401 E Drejtë Ndërkombëtare Publike - Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DPU 407 E Drejtë e Punës - E Drejtë e Punës Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
ORG 309 E Drejtë e Punës - Organizatat Ndërkombëtare Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
LTR 420 E Drejtë e Punës - Legjislacion ne Turizem Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DDP 408 E Drejtë e Detyrimeve I – Pjesa e Përgjithshme Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DDK 408 E Drejtë e Detyrimeve II - Kontratat Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DFM 409 E Drejtë Familjare Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
IBE 410 E Drejtë e Europiane - Institucionet e Bashkimit Europian Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DBE 410 E Drejtë e Europiane - E Drejtë e Bashkimit Europian Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PRP 411 Procedurë Penale Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DTG 412 E Drejtë e Shoqërive Tregtare - E Drejtë Tregtare Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DTK 412 E Drejtë e Shoqërive Tregtare - E Drejtë e Korporatave Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DRU 413 E Drejtë Urbane - E Drejtë Urbane Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DSE E Drejtë Urbane - Diversiteti dhe drejtësia sociale e ekonomike Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MXP103 E Drejtë Urbane - Menaxhim Projektesh Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PRC 414 Procedurë Civile - Procedurë Civile Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DKK 401 Procedurë Civile - E Drejtë Kushtetuese e Krahasuar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DRF 415 E Drejtë Financiare, Bankare dhe sigurime - E Drejtë Financiare Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DBS 414 E Drejtë Financiare, Bankare dhe sigurime - E Drejtë Bankare dhe Sigurime Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
NAR 417 Ndërmjetësim dhe Arbitrazh Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PSL 418 Psikiatri Ligjore Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
SHL 419 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor - Shkrim dhe Arsyetim Ligjor Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DKN 421 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor - E Drejtë e Konkurrencës Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DFL 422 Lëndë me Zgjedhje - E Drejtë e Falimentimit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PIN 423 Lëndë me Zgjedhje - Pronësi Intelektuale Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
OGJ 424 Lëndë me Zgjedhje - Organizim Gjyqësor Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
KRM 425 Kriminalistikë - Kriminalistikë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
KMN 426 Kriminalistikë - Kriminologji Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MLG 427 Mjekësi Ligjore Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DNP 428 E Drejtë Ndërkombëtare Private Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DPM 404 Lëndë me Zgjedhje - E Drejta Penale për të Mitur Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DPE 410 Lëndë me Zgjedhje - E Drejta Private Europiane Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
LOS 430 Lëndë me Zgjedhje - Legjislacion dhe Organizim në Sporte Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DPN 404 Lëndë me Zgjedhje - E Drejta Penale Ndërkombëtare Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DPK 403 Lëndë me Zgjedhje - E Drejtë Private e Krahasuar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DPK 404 Lëndë me Zgjedhje - E Drejtë Penale e Krahasuar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X091 Praktikë Profesionale Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X099 Diplomë/Provim përfundimtar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
REGJISTROHU NË NEWSLETTER