© Copyright 2021 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

Diplomë Bachelor - Marketing, Publicitet, Marrëdhënie me Publikun

Programi “Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun” kombinon praktikën e  marketingut dhe marrëdhënieve publike me analizën teorike të këtyre fushave. Studimet teorike janë vënë në kontekstin e çështjeve sociale, kulturore, ekonomike dhe politike. Publiciteti, marrëdhëniet me publikun dhe marketingu janë tre disipina emocionuese, që ndryshojnë vazhdimisht për shkak të inovacionit teknologjik dhe formave të reja të komunikimit social dhe të biznesit.

Studentët në fund të studimeve do të jenë në gjendje të zgjidhin problemet konkrete, përmes zbatimit më praktikë të njohurive bazë nga burime të ndryshme akademike dhe profesionale. Programi fokusohet në fusha të ndryshme si: komunikimi, psikologjia, sjellja e konsumatorit, marrëdhëniet me publikun, përmes të cilave përgatiten studentët që të krijojnë strategji marketingu dhe realizojnë reklamimin e produkteve dhe shërbimeve.

Qëllimi i këtij programi është të formojë studentët me një edukim bashkëkohor, që do t’ju mundësojë të veprojnë, të eksplorojnë, të reflektojnë dhe të kontribuojnë pozitivisht në industrinë e Marketingut, Publicitetit dhe Komunikimit, përmes zhvillimit të aftësitë e tyre të mendimit kritik, i cili do të lejojë që ata të bëhen të lirë, ekspertë të pavarur dhe krijues në fushën e tyre.

Diplomimi i studentëve në “Universiteti Barleti” në programin “Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun” ofron mundësi karriere në:

- Marketier ose specialist i marrëdhënieve me publikun në biznes, organizata jofitimprurëse, parti politike, agjensi publicitare, etj.;
- Zëdhënës shtypi në organizata dhe institucione publike dhe private;
- Menaxher produkti;
- Komunikues ose asistent publiciteti;
- Këshilltar marketingu;
- Hulumtues tregu;
- Përfaqësues shitjesh;
- Menaxher shitjesh.

Aplikimi për të studiuar në “Universiteti Barleti” në programin “Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun” në ciklin e parë Bachelor bëhet përmes rregullave dhe udhëzimeve të përcakuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MARS).

Aplikantët fillimisht plotësojnë formularët A1/A1Z që të bëhen pjesë e sistemit.

Aplikimi bëhet në portalin universitar U-Albania.

Përzgjedhja e “Universiteti Barleti” dhe e programit “Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun” bëhet përmes formularit A2/A3 në periudhat që përcaktohen me udhëzim nga MASR.

I gjithë procesi i aplikimit kalon në 3 raunde, të cilat përcaktohen nga MASR.

SJELLIM NË VËMENDJE se aplikanti/maturanti mund të bëhet pjesë e UB-së vetëm kur e zgjedh UB-në dhe programin “Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun”.

Në programin “Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun, në ciklin e parë Bachelor pranohet për të ndjekur studimet shtetasi shqiptar ose i huaj që plotëson kriteret e mëposhtme:

- Të vërtetojë me dokument zyrtar (Diplomë) mbarimin e një shkolle të mesme publike ose jopublike brenda ose jashtë Shqipërisë (ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga MASR).
- Dorëzon të gjithë dokumentacionin e kërkuar sipas udhëzimeve të MARS dhe rregulloret e brendshme të UB-së.
- Të paguajë tarifën e studimeve sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuar në marrëveshjen mes UB-së dhe Studentit.
- Nuk rezulton i regjistruar në një program tjetër studimi.

Pranimi i studentëve në programin “Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun” në ciklin e parë Bachelor bëhet mbështetur në kuotat e përcaktuara nga UB dhe të miratuara nga MARS, mbi bazë të standardeve të përcaktuara nga MARS, të akteve ligjore e nënligjore dhe rregulloreve të UB-së. Procesi i pranimit/regjistrimit vijohet me nënshkrimin e marrëveshjes dhe mbyllet me marrjen e numrit të matrikulimit nga QSHA.

Tarifa e studimit në programin “Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun” në ciklin e parë Bachelor në “Universiteti Barleti” është ndër më konkurrueset në treg, pasi synohet t’u vihet në ndihmë studentëve për t’u ofruar mundësi studimi. Likuidimi i tarifës kryhet me 3 këste.

Kohëzgjatja normale e studimeve Bachelor në programin “Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun” është 3 vite akademikë.

Koha maksimale e studimeve Bachelor në programin “Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun” është 6 vite akademikë.

Akordimi i një viti shtesë akademik shoqërohet me aplikimin e një tarife studimi shtesë.

Marketing, Publicitet, Marrëdhënie me Publikun

LISTA E LENDEVE

Kodi i lëndës Emërtimi i lëndës Përshkrimi i lëndës Online
ANG 014 Gjuhë Angleze Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
KMX 201 Bazat e kontabilitetit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DBZ 412 E drejte biznesi Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
BMX 103 Menaxhimi dhe komunikimi ne biznes - Bazat e Menaxhimit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MAT 701 Matematikë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
INF 015 Teknologji Informacioni Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
KOB 121 Menaxhimi dhe komunikimi ne biznes - Komunikimi ne biznes Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
SHA 012 Shkrim Akademik Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
SKO 121 Marketingu ndërkombetar dhe konsumatori - Sjellje konsumatore Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DPU 123 Dizenjimi i Publicitetit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MSHP 122 Marketingu i shitjes dhe mediat sociale - Marketingu i Shitjes me pakice Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MMS 124 Marketingu i shitjes dhe mediat sociale - Marketingu mëpërmjet mediave Sociale Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MKN 121 Marketingu ndërkombetar dhe konsumatori Marketing ndërkombëtar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
BMK 121 Bazat e Marketingut Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MSM 121 Menaxhimi strategjik i Markës Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PSC 507 Psikologji Sociale Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MPU 123 Menaxhimi i Publicitetit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MDI 124 Biznesi dhe marketingu elektronik - Marketingu dixhital Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
BEN 104 Biznesi dhe marketingu elektronik - Biznesi Elektronik Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DMK 121 Strategji dhe kërkim marketing - Drejtim Marketingu Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
KMK 121 Strategji dhe kërkim marketing - Kerkim marketing Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MLZ 122 Menaxhimi i logjistikes dhe zinxhirit te furnizimit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MXB 105 Burimet Njerëzore dhe Organizata - Menaxhim Burimeve njerezore Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
ORG 105 Burimet Njerëzore dhe Organizata - Sjellje organizative Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
EBZ 110 Etika dhe Vendimmarrja në Biznes - Etika e Biznesit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
KPR 106 Etika dhe Vendimmarrja në Biznes - Krijimi i produkteve te reja Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MPS 346 Marrëdhënie me publikun - Marrëdhënie me publikun Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
SHL 346 Marrëdhënie me publikun - Shkrim dhe Raportim Lajmi Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MXA 112 Marrëdhënie me publikun - Menaxhimi i Aktiviteteve Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X91 Praktikë pranë Sipërmarrjes Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X 99 Detyrime përmbyllëse Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
REGJISTROHU NË NEWSLETTER