© Copyright 2021 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

Diplomë Bachelor - Menaxhim Biznesi

Zhvillimi dinamik i biznesit dhe stukturimi i tij në një kontekst gjithnjë e më konkurrues kërkon edukimin e një elite të re të punonjësve dhe menaxhereve të ardhshëm, njohuritë dhe aftësitë e të cilëve, do të garantojnë konkurrueshmëri me efikasitet dhe sukses në tregjet vendase apo ndërkombëtare. Ky edukim sipas koncepteve moderne të menaxhimit duhet t’ju mundësojë studentëve përvetësimin e njohurive teorike, empirike dhe praktike mbi mënyrat dhe metodat e menaxhimit të funksioneve apo veprimtarive të ndryshme të biznesit.

Formimi që ne ofrojmë në fushën e Menaxhimit të Biznesit mban parasysh ndryshimet që vijnë si rezultat i transformimit dhe zhvillimit të ekonomisë. Modulet, lëndët dhe temat që trajtohen, gjatë gjithë kohëzgjatjes së formimit, janë të përshtatura plotësisht me realitet ekonomike, me pritshmëritë e studentëve, si dhe me nevojat konkrete të organizatave të biznesit. Kombinimi i formimit bazë me profilet e zgjedhura nga studenti, si dhe me praktika mësimore pranë sipërmarrjes e bën procesin mësimor shumë më interesant dhe rrit aftësitë profesionale si dhe mundësitë e punësimit të studentëve.

Duke patur në fokus problematikat konkrete të organizatave të biznesit si dhe pritshmëritë që ato kanë ndaj drejtuesve të ardhshëm, një rëndësi e veçantë i kushtohet zhvillimit të aftësive vendimmarrëse si dhe përfitimit të njohurive për praktikat dhe proceset e menaxhimit të përshtatura për bizneset që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në vendin tonë.
Diplomimi i studentëve në “Universiteti Barleti” në programin “Menaxhim Biznesi” ju ofron mundësi të shumta karriere në:
  • Menaxhimin e bizneseve;
  • Menaxhimin dhe administrimin e ndërmarrjeve publike
  • Menaxhimin e operacioneve dhe sektorëve në bizneset private;
  • Specialist i marketingut;
  • Specialist i burimeve njerëzore.
Aplikimi për të studiuar në “Universiteti Barleti” në programin “Menaxhim Biznesi” në ciklin e parë Bachelor bëhet përmes rregullave dhe udhëzimeve të përcakuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MARS).

Aplikantët fillimisht plotësojnë formularët A1/A1Z që të bëhen pjesë e sistemit.

Aplikimi bëhet në portalin e Maturës Shtetërore: http://matura.qsha.gov.al

Përzgjedhja e programit “Menaxhim Biznesi” dhe e “Universiteti Barleti” bëhet përmes formularit A2 në periudhat që përcaktohen me udhëzim nga MASR.

I gjithë procesi i aplikimit kalon në dy raunde të cilat përcaktohen nga MASR.

SJELLIM NË VËMENDJE se aplikanti/maturanti mund të bëhet pjesë e UB-së vetëm kur e zgjedh UB-në programin “Menaxhim Biznesi”.

Në programin “Menaxhim Biznesi”, cikli i parë i studimeve Bachelor, pranohet për të ndjekur studimet shtetasi shqiptar ose i huaj që plotëson  kriteret e mëposhtme:
  • Të vërtetojë me dokument zyrtar (Diplomë) mbarimin e një shkolle të mesme publike ose jopublike brenda ose jashtë Shqipërisë (ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga MASR).
  • Dorëzon të gjithë dokumentacionin e kërkuar në udhëzimet e MARS dhe rregulloret e brendshme të UB-së.
  • Të paguajë tarifën e studimeve sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuar në marrëveshjen mes UB-së dhe Studentit.
Pranimi i studentëve në programin “Menaxhim Biznesi”, cikli i parë Bachelor bëhet mbështetur në kuotat e përcaktuara nga UB dhe të miratuara nga MARS, mbi bazë të standardeve të përcaktuara nga MARS, të akteve ligjore e nënligjore dhe rregulloreve të UB-së. Procesi i pranimit/regjistrimit vijohet me nënshkrimin e marrëveshjes dhe mbyllet me marrjen e numrit të matrikulimit nga QSHA.
Tarifa e studimit në programin “Menaxhim Biznesi” në “Universiteti Barleti” është ndër më konkurueset në treg, pasi synohet ardhja në ndihmë studentëve për t’i dhënë mundësi studimi. Likuidimi i tarifës kryhet me 3 këste.

Kohëzgjatja normale e studimeve në ciklin Bachelor është 3 vite akademikë.

Koha maksimale e studimeve në ciklin Bachelor është 6 vite akademikë.

Akordimi i një viti shtesë akademik shoqërohet me aplikimin e një tarife studimi shtesë.

Menaxhim Biznesi

LISTA E LENDEVE

Kodi i lëndës Emërtimi i lëndës Përshkrimi i lëndës Online
ANG 014 Gjuhë Angleze Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
INF 015 Teknologji Informacioni Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MEK 016 Mendimi Ekonomik Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DPB 013 Elementët e së Drejtës Publike Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
SOC 011 Sociologji Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MAT 701 Matematikë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MKA 012 Metodat e Kërkimit dhe Shkrim Akademik Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PMI 241 Mikro dhe Makroekonomia - Parimet e Mikroekonomisë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
STA 243 Statistikë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MFN 202 Menaxhim Financiar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PMA 241 Mikro dhe Makroekonomia - Parimet e Makroekonomisë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
BMK 121 Marketing dhe Komunikim - Bazat e Marketingut Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
KMX 201 Kontabilitet për Menaxherë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
BMX 103 Bazat e Menaxhimit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MXN 105 Burimet Njerëzore dhe Organizata - Menaxhim i Burimeve Njerëzore Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MXC 106 Menaxhim i Operacioneve dhe i Cilësisë - Menaxhim i Cilësisë Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MXP 103 Menaxhim Projektesh Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
BEN 104 Biznesi Elektronik dhe Ndërkombëtar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MXS 111 Menaxhimi Strategjik dhe Politikë Biznesi Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DMK 121 Marketing dhe Komunikim - Drejtim Marketingu dhe Komunikim Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
ORG 105 Burimet Njerëzore dhe Organizata - Sjellje Organizative Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
EBZ 110 Etika dhe Vendimmarrja në Biznes - Etika e Biznesit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
VNM 110 Etika dhe Vendimmarrja në Biznes - Vendimmarrja Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
URB 109 Ekonomia Urbane dhe Imobiliare Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MXO 106 Menaxhim i Operacioneve dhe i Cilësisë - Menaxhim i Operacioneve Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X91 Praktikë pranë Sipërmarrjes Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X99 Detyrime përmbyllëse Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
REGJISTROHU NË NEWSLETTER