© Copyright 2021 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

Diplomë Master Shkencor - E Drejtë Penale dhe Kriminologji

Programi i studimit Master i Shkencave në Shkenca Juridike, me profil “E Drejtë Penale dhe Kriminologji” ofrohet me qëllim formimin teorik të thelluar rreth organizimit gjyqësor, funksionimit të shtetit dhe institucioneve të drejtësisë, si dhe për përgatitjen e shoqërisë për parandalimin apo qoftë uljen e kriminalitetit. Programi përgatit ekspertë dhe studiues të çështjeve të së drejtës penale dhe kriminalogjisë. Qëllimi kryesor i programit është të përgatisë specialistë me një formim të thelluar teorik në fushën e të drejtës penale dhe kriminologjisë dhe të aftë të zgjidhin problemet që hasen gjatë procesit të demokratizimit të shoqërisë dhe parandalimit të krimit.

Studenti që përfundon studimet në “Universiteti Barleti”, në Master i Shkencave në programin “E Drejtë Penale dhe Kriminologji” ka mundësi punësimi në:

- Organet e drejtësisë;
- Institucionin e avokatisë;
- Organet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut;
- Studio ligjore apo këshillimore;
- Organet e rendit apo të ushtrisë.

Aplikimi për në “Universiteti Barleti” në programet e ciklit të dytë Master i Shkencave bëhet përmes rregullave dhe udhëzimeve të përcakuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR).

Në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave, pranohet për të ndjekur studimet shtetasi shqiptar ose i huaj që plotëson kriteret e mëposhtme:

- ka përfunduar me sukses studimet dhe është pajisur me diplomë në një program të ciklit të parë, i cili rezulton i lecensuar në momentin e regjistrimit të studentit dhe i akredituar në momentin e diplomimit të studentit; ose
- është diplomuar jashtë vendit në një program të ciklit të parë, të licensuar dhe akreditar. Diploma është e detyrueshme të njehtësohet pranë MASR/QSHA brenda muajit dhjetor;
- dorëzon të gjithë dokumentacionin e kërkuar sipas udhëzimeve të MASR dhe rregulloret e brendshme të UB-së;
- merr përsipër të paguajë tarifën e studimeve sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuar në marrëveshjen mes UB-së dhe Studentit;
- nuk rezulton i regjistruar në një program tjetër studimi;
- ka të mbrojtur gjuhën e huaj në nivel B1.

Pranimi i studentëve në ciklin e dytë Master i Shkencave në programin “E Drejtë Penale dhe Kriminologji” bëhet mbështetur në kuotat e përcaktuara nga UB dhe të miratuara nga MASR, mbi bazë të standardeve të përcaktuara nga MASR, të akteve ligjore e nënligjore dhe rregulloreve të UB-së. Procesi i pranimit/regjistrimit vijohet me nënshkrimin e marrëveshjes dhe mbyllet me marrjen e numrit të matrikulimit nga QSHA.

Komisionet ad hoc të ngritur për çdo program studimi Master me vendim të Dekanit, shqyrtojnë të gjitha aplikimet dhe parashtrojnë për miratim te Dekani i Fakultetit, vlerësimet e dosjeve të aplikantëve sipas renditjes pasqyruar në listën e aplikantëve fitues.

Tarifa e studimit në Master i Shkencave programi “E Drejtë Penale dhe Kriminologji”, në “Universiteti Barleti” është ndër më konkurrueset në treg, pasi synohet t’u vihet në ndihmë studentëve për t’i dhënë mundësi studimi. Likuidimi i tarifës kryhet me 3 këste.

Kohëzgjatja normale e studimeve në Master i Shkencave në programin “E Drejtë Penale dhe Kriminologji” është 2 vite akademikë.

Koha maksimale e studimeve në Master i Shkencave në programin “E Drejtë Penale dhe Kriminologji” është 4 vite akademikë.

Akordimi i një viti shtesë akademik shoqërohet me aplikimin e një tarife studimi shtesë.

E Drejtë Penale dhe Kriminologji

LISTA E LENDEVE

Kodi i lëndës Emërtimi i lëndës Përshkrimi i lëndës Online
ATP 461 Antropologjia e ligjit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DKK 462 E drejta kushtetuese e krahasuar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
IAL 462 Interpretimi dhe argumentimi ligjor Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MSK 463 Metodat sasiore te kerkimit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
OGJ 462 Organizimi gjyqesor Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MND 462 Mbrojtja nderkombetare e te drejtave te njeriut Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
MCK 463 Metodat cilesore te kerkimit Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
KRO 462 Krimi i Organizuar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
PSK 462 Psikiatri kriminale Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X091 Praktikë profesionale (sem II 3 ECTS) Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
AVK 462 Aspekte te veprimtarise kriminale qe cenojne sigurine kombetare Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
KVI 462 Krimi dhe viktimat Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
DPK 462 E Drejte Penale e krahasuar Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X091 Praktikë profesionale (III 9 ECTS) Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
X099 Detyrime Përmbyllëse Përshkrimi Klasa Online
Materiale për studentët
Materiale për pedagogun
REGJISTROHU NË NEWSLETTER